Informace pro rodiče

Žádáme rodiče, aby veškeré informace týkající se plateb stravného a školného směřovali na paní účetní, nikoli na ředitelství školy. Děkujeme.

 

INFORMACE O OČKOVÁNÍ

Zákon stanoví, že do mateřských škol apod. smí být přijímány děti pouze očkované: „…mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

Nestačí tedy očkování podle individuálního kalendáře.


Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

ČÍSLO ÚČTU 181384727/0300

V.S. prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte


Školní řád

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí (rodičů) a pověřených osob v Mateřské ...
Přejít na článek


Ozdravný program

Ozdravný program u nás funguje již od roku 1996 podle původního projektu Marie Grmelové, později byl přepracován podle zásad ...
Přejít na článek


Výroční fotodokumentace 2017 - 2018

Zde je k nahlédnutí soubor všech akcí a aktivit MŠ Větrná školní rok 2017-2018.


Zaměření MŠ

Hlavním záměrem je dovést dítě na konci předškolního vzdělávání k tomu, aby v rozsahu svých osobních možností a předpokladů ...
Přejít na článek


Dokumenty ke stažení

V této sekci naleznete důležité dokumenty ke stažení - evidenční list a Desatero pro rodiče předškoláka. Stáhnout si též můžete ...
Přejít na článek