Mateřská škola Svitavy,
Milady Horákové 27

Vážení rodiče,

v měsíci červenci bude od 1. 7. do 31. 7. 2020 provoz školy přerušen.

V měsíci srpnu bude od 1. 8. do 31. 8. omezen provoz školy na 2 třídy.


Výjimečně pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemají možnost náhradní péče o dítě, zajišťujeme od 1. 7. náhradní školu: Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9.

Nahlaste tuto skutečnost, prosím, p. učitelkám na třídě nejpozději do 10. 6.! Na pozdější žádosti nebude brán zřetel!


Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

 

INFORMACE PRO RODIČE

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ OD 25. 5. DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


Stanovení základních provozních podmínek mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

(podmínky vychází z manuálu MŠMT ze dne 30. 4. 2020):

 

Pobyt před MŠ a v MŠ

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny dospělé osoby nacházející se před budovou školy i v prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Do budovy budou vcházet děti v doprovodu 1 osoby
 • Při vstupu do MŠ bude k dispozici pro všechny příchozí dezinfekce a jednorázové rukavice.
 • V šatnách dětí dodržujte prosím pohyb maximálně 2 rodiče + vlastní dítě.
 • Aktivity v MŠ budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.


Pobyt ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, ruce vydezinfikovat.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění, (pokud má dítě alergickou rýmu nebo kašel, je potřebné potvrzení od lékaře, že jsou příznaky neinfekční).
 • Doprovodu je zakázán vstup do tříd – pro toto období se ruší plnění ranních úkolů.
 • Při vstupu do třídy bude dítěti změřena teplota.
 • Při vstupu do třídy 1. den nástupu dítěte do MŠ rodič odevzdá učitelce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – naleznete na internetových stránkách školy www.materinky.svitavy.cz v záložce Informace pro rodiče.
 • Děti si do MŠ nebudou nosit vlastní hračky.


Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo změní výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.


Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování v zařízení školního stravování

 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory, vše zajišťují učitelky ve spolupráci s provozními zaměstnanci.
 • Nebudou vydávány obědy do jídlonosičů, vždy, když budete potřebovat, zajistěte si prosím jejich včasné odhlášení


Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Svitavách dne 19. 5. 2020                                                                    

Petra Nováková,

ředitelka školy

 

 

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - MŠ Svitavy, Milady Horákové 27

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008924
VÝŠE PODPORY – 569 612,00 Kč


„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT ,extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností


Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:


Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci v předškolního vzdělávání.


Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.


Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.


Chůva - personální podpora MŠ


Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.


Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin


Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání..


O školce

Vážení rodiče, Život – chléb o dvou kůrkách, světlo a stín, líc a rub. Ještě se nenarodil člověk, z jehož ...
Přejít na článek


Informace pro rodiče

My, učitelé a rodiče máme na děti velký vliv a také neseme velkou zodpovědnost za to, jací lidé se z nich stanou. V příštích ...
Přejít na článek


Třídy

MŠ navštěvuje celkem 112 dětí, které jsou ve čtyřech, věkově smíšených třídách s názvy: Sluníčka, Broučcci, Zvonečky a Berušky. ...
Přejít na článekSpolek rodičů a přátel školy

Byl založen ve školním roce 2009 - 2010 v rámci neustálého prohlubování spolupráce MŠ s rodinou. Rodiče tak mají větší možnost ...
Přejít na článek


Akce školy

AKCE NA MĚSÍC ČERVEN - ZVONEČEK • 1. 6. 2020 – Oslava Dne dětí, dopoledne v MŠ na zahradě, od 9:30 • 18. 6. 2020 - Rozloučení ...
Přejít na článek


Fotogalerie

Vážení rodiče, pokud máte zájem o více fotografií z jednotlivých akcí pořádaných MŠ, nabízíme Vám možnost stáhnout fotografie ...
Přejít na článek


Video

Představení naší mateřské školy Ukázka videa z karnevalu v Mateřské školce:


Kontakty

Mateřská škola Svitavy Milady Horákové 27 568 02 Svitavy e-mail: ms.horakove@svitavy.cz  Mobil:  ředitelka školy ...
Přejít na článek
GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Iva Kumhálová   Pověřenec pro ochranu osobních údajů Městský úřad ...
Přejít na článek


Zápis do MŠ

Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021 Ředitelka ...
Přejít na článek