O školce

Mateřská škola  se nachází v sídlištní zástavbě, v klidné lokalitě města.

Areál školy tvoří tři budovy. Ve dvou budovách se nacházejí třídy určené k výuce dětí, ve třetí budově jsou umístěny kanceláře, multifunkční sál, konferenční místnost – klubovna, prádelna, sociální zařízení, spisovna atd. 

K budovám přiléhá rozlehlá zahrada, v dubnu 2015 zcela nově vybudovaná a vybavená jako součást EVVO.                                                

Okolí mateřské školy nabízí široké možnosti pohybového vyžití dětí a je využíváno mimo jiné i k delším turistickým vycházkám do přírody. 

              Historie mateřské školy sahá až do roku 1978, kdy byla uvedena do provozu. Od té doby prošla na základě finančních možností několika menšími úpravami a inovacemi, ovšem významnou změnou prošla ž v roce 2015, kdy došlo k rozsáhlé rekonstrukci zahrnující potřebu snížení energetické náročnosti budov – zateplení, výměnu oken a dveří, stavební úpravy a rekonstrukce hospodářského pavilonu, rekonstrukce vnitřních prostor tříd (umývárny, šatny, sklady, elektroinstalace, vodoinstalace atp.), venkovních zpevněných ploch a chodníků.

Do roku 2015 tvořila součást školy školní kuchyně, od 1.9. t.r. byla zrušena a nahrazena dovozem stravy z Internátní školní jídelny ve Svitavách.

Škola je trojtřídní s kapacitou 84 dětí. 

                Mateřská škola je nezisková organizace, zřízena městem Svitavy, které poskytuje dotace  na hrazení nákladů spojených s provozem školy.

                                                                                                                           O chod školy se stará 10 zaměstnanců –  ředitelka, 5 učitelek a 4 provozní zaměstnanci (účetní, uklízečky, výdej stravy).

               Mateřská škola je zapojena do celostátní sítě škol se zájmem o environmentální výchovu „Mrkvička“. V roce 2014 jsme získali certifikát „Ekologická škola Pardubického kraje 4.stupně“.  Jsme držiteli certifikátu „Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům“. Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na matematickou pregramotnost, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizaci vzdělávání, prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

        Škola každoročně organizuje rozmanité akce pro děti i rodiče.  Především to jsou aktivity zaměřené na adaptaci nových dětí – pravidelná Odpoledne pro rodiče s dětmi, z výtěžku sběru pomerančové kůry adoptujeme každoročně zvířátko  výběrem ze záchranné stanice Vendolí. Organizujeme činnosti  jako například společné tvořivé dílny s rodiči, kulturní a společenské akce.  Děti z MŠ se účastní divadelních představení, navštěvují představení  kina, seznamují se s živými zvířaty, jezdí na školní výlety atp. Pravidelně navštěvujeme tělocvičnu Základní školy Nám. Míru, děti zde absolvují i počítačovou výuku. Zúčastňujeme se sportovních akcí jako jsou Sportovní hry mateřských škol ve městě, kde dosahujeme velmi dobrých výsledků, každoročně realizujeme lyžařský výcvik, celoročně předplaveckou výuku.

 

              Mateřská škola se profiluje v alternativním programu Začít spolu, jehož základem je osobnostně orientované prožitkové učení a činnosti v centrech aktivit. Respektuje  všechny oblasti rozvoje dítěte a v maximální možné míře naplňuje cíle předškolního vzdělávání. V pedagogické práci jsou pravidelně zařazovány preventivní logopedické  chvilky, pro prevenci obtíží pohybového aparátu též důležité zdravotně preventivní pohybové chvilky.

 

 

 

 


Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní ...
Přejít na článek


Zaměstnanci

Ředitelka školy: Popelková Hana, DiS. Učitelky: Dvořáková Kristina Hanušová Kateřina Juklová Michaela, DiS. Prokopová ...
Přejít na článek


Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení Třídy mateřské školy jsou optimálně řešeny z hlediska prostoru i účelu pro celodenní pobyt dětí.  ...
Přejít na článek


Školní řád

    Školní řád


Zařazování dětí do tříd

    Do třídy Berušek a Žabiček jsou zařazovány zpravidla děti  nejmladší, třídy jsou věkově smíšené a ...
Přejít na článek


Vzdělávání dětí

Způsob, jak můžeme co nejlépe rozvíjet potřebnou úroveň kompetencí, vidíme v přizpůsobení podmínek mateřské školy ...
Přejít na článek