Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Filosofií naší MŠ je naučit děti milovat a ctít lidi i život ve všech jeho podobách, poznávat a chránit kulturní bohatství i přírodu. Položit základy k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji osobnosti.        

      Naše koncepce je ve svém programu zaměřena na environmentální výchovu, ekologii. Naším cílem je šťastné  a spokojené dítě. Snahou je vychovávat u něj kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu  a vytvářet  povědomí, že člověk je součástí přírody  a sám může mnohé věci ovlivnit. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči.

 

Záměry ŠVP:

·         využít přirozenou touhu dítěte po poznání, umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.  Dítěti budou předány takové hodnoty a postoje, které budou formovat jeho osobnost, aby z něj vyrostl člověk aktivně se podílející na ochraně a utváření životního prostředí.

·         prohlubovat u dětí výchovu k péči o životní prostředí a posilovat citové vazby k přírodě, zvířatům, člověku, uvědomovat si, že na světě nejsme sami. 

·         rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu, jeho vzdělávací potenciál s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami.

·         rozvoj samostatnosti dítěte, jeho zdravého sebevědomí

·         rozvoj individuality dítěte, talentu, tvořivosti, nadání

·         pěstovat dětská přátelství, porozumění a cit pro druhé, rozvíjet schopnost komunikovat, umět se rozhodnout a nést  odpovědnost

·         být dětem i zákonným zástupcům dobrým partnerem a společně vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání dětí.

 

 

Zásadní oblasti vzdělávání :        

1./ Mateřská škola je tedy ve svém programu především zaměřena na oblast environmentální, která je zdůrazněna ve většině aktivit školy. Vzhledem k umístění  školy a možnostem kontaktu s přírodou v blízkém okolí se prohloubení v této oblasti nabízí a je důležitým momentem ve stavbě kurikula. Odráží se především v rozvoji povědomí dětí o přírodním a kulturním prostředí, kterým je dítě obklopeno, vytváření pozitivního vztahu  k němu, ochrana a péče o životní prostředí, úzce však souvisí i s morálními aspekty - úcta k životu ve všech jeho formách a souvislostech.  Prvky ekologické výchovy se prolínají v činnostech během celého dne - rozvíjí vyjadřovací dovednosti a schopnosti ke vztahu k prostředí, utváří hygienické návyky, rozvíjí citové vztahy k přírodě a jejímu estetickému vnímání, děti získávají konkrétní poznatky o přírodě.

Naše mateřská škola je již několik let zapojena do sítě Mrkvička, podporující environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v mateřských školách Pardubického kraje.

 

2./ Mimo tuto oblast však školní vzdělávací program respektuje všechny oblasti rozvoje dítěte a v maximální možné míře se snaží o naplňování všech cílů předškolního vzdělávání. Úkolem  mateřské školy je  doplnit rodinnou výchovu, obohatit denní program  dítěte a vytvořit podnětné podporující jeho aktivní rozvoj a učení. Mateřská škola se snaží usnadnit dítěti jeho další životní vzdělávací cestu maximální  podporou individuálních rozvojových možností dětí.  


3./ Záměrem mateřské školy je dovést dítě na konci jeho předškolního období k  tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, základy kompetencí pro život a vzdělání, pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být sama sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní multikulturní společnosti. Základy pro celoživotní učení i pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot - to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa v přirozených životních souvislostech a okolnostech, v nichž dnešní dítě vyrůstá.