Vzdělávání dětí

Způsob, jak můžeme co nejlépe rozvíjet potřebnou úroveň kompetencí, vidíme v přizpůsobení podmínek mateřské školy vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí, jejich individuálním potřebám a možnostem, a to především využíváním prožitkového a kooperativního učení s důrazem na hru a samostatné činnosti dětí vycházející ze silného zážitku či zajímavé situace realizované především v menších skupinách a individuální formou.

Prostředkem je využití prvků alternativního programu Začít spolu.  

Ve třídách vytváříme a vybavujeme prostory členěné na koutky – Centra aktivit.

Rozvíjí tři klíčové životní dovednosti, které jsou v dnešní rychle se měnící době obzvlášť potřebné:

·         Komunikaci

·         Kooperaci

·         Řešení problémů

 

Systém práce je založen na:

*  metodách přímých zážitků

*  využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci, probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat,  ale i ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže

*  nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem

 

 Mezi hlavní cíle patří naučit děti:

 

*  přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat

*  kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost

*  rozpoznávat problémy a řešit je

*  být tvůrčí, mít představivost

*  sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství

*  podporovat zdraví a tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu

 

 

            Centra aktivit 

Pracovní prostory – koutky určené pro práci s dětmi v malých skupinkách. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Cílem je, aby se tato centra stala dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost,  a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou       a hra naopak učením.

 

-  Centrum Pohyb

Centrum pohyb je vybaveno sportovním nářadím a náčiním jako jsou trampolíny, lavička, obruče, lana a švihadla, míče a míčky, žíněnky, průlezky, podsedáky, rehabilitační prvky a pomůcky, tyče, prolézací pytel, atp.  Děti zde rozvíjejí své pohybové dovednosti a schopnosti. Mimořádný důraz je  kladen na bezpečnost.

v  Centrum Domácnost

Centrum Domácnost je pracovní koutek, kde děti vykonávají běžné činnosti, související s přípravou pokrmů a stolováním. Děti zde rozvíjejí smyslové vnímání (chuť, čich a hmat) prožitkovými činnostmi (krájení, míchání, sypání, mazání, strouhání, mixování, zdobení, válení těsta) při vaření a pečení. Mimořádný důraz je kladen na bezpečnost.

-  Centrum Ateliér

Ve výtvarném ateliéru rozvíjí děti svou kreativitu, mohou zde komunikovat beze slov, uvolňovat citový přetlak a získávat pocit uspokojení z vytvořeného díla. Děti zde mohou pracovat individuálně nebo ve skupině, učí se samostatnosti a péči o svěřený materiál. Toto centrum umožňuje dětem prožívat radost i napětí a podporuje tvořivost, zvídavost, představivost a činorodost dostatečnou nabídkou pomůcek a materiálů.

-  Centrum Kostky

Z kostek může dítě stavět, cokoli chce, z kostek nelze stavět “chybně“ ani „správně“, protože stavba dítěte je projevem sebevyjádření, rozvoje představivosti, fantazie a tvořivosti. Děti si zde procvičují jemnou a hrubou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, učí se chápat prostorové vnímání, výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat a celkově rozvíjet inteligenci a kooperaci.

-  Centrum Manipulační a stolní hry

Centrum Manipulační a stolní hry je zaměřené především na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, zvířat, rostlin, druhů práce. Rozvíjí se zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti.  Při společenských hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání, kooperaci, radosti ze hry, přijímání úspěchu i neúspěchu a vyrovnání se s ním.

-  Centrum Knihy a písmena

Centrum Knihy a písmena slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní. V předškolním věku jde spíše o nápodobu čtení a psaní. Centrum Knihy a písmena je místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma, kde manipulací s knihou i písmeny se s písmeny pomalu seznamují a postupně je rozpoznávají na základě tvaru. Napodobování písma vede k poznávání znakových projevů historických i světových.

-  Centrum Dramatika a hudba

V centru Dramatika probíhají především napodobivé a námětové hry. Děti hrou „Na něco“ napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Dítě tak lépe porozumí tomu, co má a nemá rádo, vyzkouší si svou schopnost vést a přesvědčovat, nebo naopak spíše se nechat vést a následovat, souhlasit. To vše pomáhá dítěti vytvořit si představu o sobě a je základem samostatného myšlení.           

Hudba je prostředkem komunikace, zábavy, poučení i relaxace, je silným zdrojem emocí a prostředkem posílení rozvoje sociálního cítění. Hudba pomáhá dětem rozvíjet hlavně oblast citovou, protože je silným zdrojem emocionálních prožitků. Děti na hudbu reagují intuitivně a pohybem vyjadřují radost a nadšení. Hudba podporuje jazykový vývoj, uvolňuje napětí, rozvíjí schopnost zapamatování, motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a fantazie.

-  Centrum Pokusy a objevy

Toto centrum slouží k nejrůznějšímu pozorování, zkoumání, drobným pokusům, pěstování rostlin a objevování. Koutek je vybaven přírodninami (kamínky, mušle, kůra, mech, listy) a pomůckami (lupy, mikroskop, zkumavky, sádra, baterky atd.) Děti zde mohou používat encyklopedie a naučné knihy z centra Knihy a písmena.

-  Centrum Dílna

V tomto technicky zaměřeném centru mají děti možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které slouží k výrobě nejrůznějších předmětů. Děti se učí manuálně pracovat a rozvíjet manuální zručnost. Osvojují si pracovní postupy a návyky. Pracovat mohou ve skupině nebo samostatně. Velký důraz je kladen na bezpečnost.