Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

Třídy mateřské školy jsou optimálně řešeny z hlediska prostoru i účelu pro celodenní pobyt dětí.  Zařízení tříd je přizpůsobeno individuálním potřebám, věkovým odlišnostem i skupinovým činnostem dětí. Třídy jsou upraveny tak, aby poskytovaly dětem příjemné a podnětné prostředí  pro jejich celodenní pobyt a umožňovaly dostatečné uspokojení jejich hrových potřeb, zajistily přiměřené soukromí a  rozvíjely kognitivní a sociální kompetence dětí. Velikost tříd umožňuje bohaté členění koutků, jejichž zaměření je stále rozšiřováno s ohledem na zájmy a potřeby dětí. Většina vybavení tříd je umístěna tak, aby byla volně přístupná dětem k samostatnému použití při dodržení dohodnutých pravidel. Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem odpovídá počtu a věku dětí a je stále doplňováno a obohacováno. Rozšiřování, obohacování a vybavování koutků bude nadále probíhat v mezích možností školy.

Školní zahrada je v současné době vybavena podle našich představ. Byla vybudována jako součást EVVO. Slouží jednak jako „učebna pod širým nebem“ a zároveň jako relaxační prostor        pro všestranné vyžití dětí. Snahou mateřské školy je tak přizpůsobit venkovní prostředí potřebám dětí – vytvořit takové externí prostředí, které bude navazovat na filozofii rozvoje školy.

 

Životospráva

Záměrem mateřské školy je přiblížit v mezích možností stravování a pohybové aktivity dětí současným požadavkům zdravého životního stylu a upevňovat v dětech zdravé stravovací návyky.

Dětem je poskytována plnohodnotná, pestrá a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku. Mateřská škola klade důraz na dostatek ovoce a zeleniny v syrovém stavu a využívání možností širokého sortimentu celozrnného pečiva. Je dodržován pitný režim,  děti jsou vedeny k jeho samostatnému využívání s ohledem na vlastní potřeby. Vhodné intervaly mezi podávanými pokrmy jsou dodržovány.

Mateřská škola zajišťuje pravidelný denní rytmus a řád s důrazem na střídání aktivit a odpočinku, který je však uvolněný natolik, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci s ohledem na situační učení v tematických blocích. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, při vhodném počasí tráví většinu času na vycházkách, pohybových aktivitách na hřišti v sousedství, na školní zahradě tak, aby bylo zajištěno dostatečné pohybové vyžití dětí. V interiéru tříd je volný pohyb dětí samozřejmostí a je přizpůsoben podmínkám jednotlivých tříd. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku, což zajišťují klidové zóny některých koutků. Potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí je řešena individuálně, podle možností jsou využívány klidové činnosti.

           

Psychosociální podmínky

Mateřská škola klade důraz na to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, jistě a bezpečně. Prostředkem pro naplnění tohoto záměru u dětí je vytváření heterogenních tříd, které umožňují zachování sourozeneckých vazeb a navázání trvalejších vztahů s vrstevníky. Sociální klima jednotlivých tříd je odrazem chápání dětství a jeho specifik konkrétními pedagogy a silně ovlivňuje další vývoj dítěte. Učitelky se snaží o empatický přístup k dětem, respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Zajišťují, aby děti nebyly  neúměrně  zatěžovány a nuceny ke spěchu, aby měly rovnocenné postavení a žádné z nich nebylo zvýhodňováno či naopak zesměšňováno, podceňováno apod. Záměrem mateřské školy v této oblasti je vedení dětí ke svobodnému projevu a rozhodování, samostatnosti a vědomí potřebnosti určitých pravidel, která jsou jasně a srozumitelně stanovena ve třídách po dohodě s dětmi. Důraz je kladen především na pocit bezpečí, přátelské vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými, vzájemnou kooperaci a pomoc druhým. Tuto atmosféru vytváří v první řadě učitelka, která jedná s dětmi z pozice partnera, která je vždy ochotna dítě vyslechnout a pomoci mu, přistupuje k dětem empaticky a respektuje jejich důstojnost, vytváří klidnou atmosféru ve třídě, pozitivně děti motivuje a je schopna ocenit jejich úspěchy.

Atmosféru ve třídě, tzv. skryté kurikulum, je nutné dlouhodobě rozvíjet a je jedním z nejdůležitějších závazků v práci předškolního pedagoga. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života - je dítěti blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečnáa prakticky  využitelná.                               Mateřská škola si uvědomuje význam hry v životě dítěte, pro které je potřebou a hlavní činností. Pro pedagoga je hra dítěte důležitým diagnostickým prvkem, který umožňuje rozpoznat vývojovou úroveň dítěte, popřípadě odchylky a náznaky možných komplikací. Spontánní aktivity dětí jsou ponechány v kompetenci dětí, učitelka napomáhá dětem v naplnění jejich potřeb a dbá o podnětnost prostředí třídy. Řízené aktivity jsou podřízeny zájmu dětí, jsou společně konzultovány a plánovány, jejich průběh je přizpůsoben vývojovému stupni jednotlivých skupin dětí. Naplňování tohoto záměru je podmíněno využíváním forem práce spojených s hrou a aktivitou dětí v maximální možné míře.

             

Organizační chod školy

Denní řád mateřské školy je dostatečně pružný, aby umožňoval reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby. Pedagogové v jednotlivých třídách se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, dbají na střídání spontánních a řízených činností s ohledem na zájem a okamžitou dispozici dětí. Totéž platí pro aktivity, které jsou dětem nabízeny nadstandardně. Mateřská škola vytváří podmínky pro individuální i skupinové činnosti  dětí, které mají možnost se účastnit těchto aktivit dle svého zájmu. Dostatečný prostor je věnován spontánní hře dětí a vhodné uzpůsobení prostředí tříd nabízí možnost  využívání koutků  pro samostatné činnosti dle výběru a zájmu dětí i pro své  soukromí. V denním režimu jsou pravidelně  zařazovány rozmanité pohybové aktivity, zdravotně preventivní pohybové chvilky, mateřská škola využívá možnosti krytého bazénu pro seznamování dětí s vodou, lyžařské kurzy.  

Další pohybové aktivity jsou přizpůsobeny ročnímu období - turistické vycházky a výlety, bobování apod. Veškeré aktivity se škola snaží organizovat tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, zapojovaly se do organizace činností a pracovaly vlastním tempem. Učitelky se snaží plánovat činnosti podle potřeb a zájmů dětí a vytvářet podmínky především pro individuální a skupinové činnosti, které lépe vyhovují rozvoji osobnostních struktur dětí. V další nabídce mateřská škola zajišťuje nadstandardní aktivity, které jsou využívány  podle zájmu dětí a jejich rodičů. Jedná se o zájmové činnosti jako je hra na zobcovou flétnu „Veselé pískání“, Výtvarný kroužek, pro děti přecházející do základní školy Předškoláček, kroužek angličtiny apod. Z důvodu lepší adaptace dětí  do mateřské školy organizuje mateřská škola pravidelná odpoledne pro maminky na MD a jejich děti.  Pracuje zde Klub cestovatelů a podílíme se na adopci opuštěného zvířátka ze záchranné stanice  Vendolí.

 

Řízení školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny a sepsány v náplních práce, bezpečnost dětí i dospělých je ošetřena v příslušných vnitřních předpisech. Ředitelka se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy a respektuje jejich názor. Podporuje jejich účast při rozhodování o zásadních otázkách školního vzdělávacího programu. Snaží se, aby pedagogové pracovali týmově, plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy bylo funkční a respektovalo individuální zvláštnosti jednotlivých dětí a tříd.

Škola využívá funkční informační systém, každodenní předávání informací je doplňováno krátkými schůzkami pedagogů i provozních zaměstnanců, které řeší především organizační záležitosti. Provozní porady a pedagogické rady se konají dle stanoveného plánu. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, má stanovena kritéria pro přiznání osobního ohodnocení i odměn. Podporuje týmovou spolupráci a zve ke spolupráci rodiče dětí a další partnery. Plánování pedagogické práce se opírá o předchozí analýzu potřeb školy a využívá zpětnou vazbu.

Ředitelka školy spolu s dalšími pedagogickými pracovníky aktualizuje vypracovaný Školní vzdělávací program. Snaží se o spolupráci se zřizovatelem a dalšími partnery.

 

Personální  zajištění

Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Pedagogický sbor funguje na základě jasných a srozumitelných pravidel. Učitelky se aktivně vzdělávají, využívají doporučenou odbornou literaturu, odborný tisk a navštěvují další vzdělávání v souladu s potřebami školy. Ředitelka podporuje vzdělávání pracovníků, zajišťuje odbornou literaturu i podmínky                  ke vzdělávání i samostudiu. Další vzdělávání je ošetřeno plánem DVPP. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byl zajištěn plynulý provoz školy, bezpečnost dětí především v době pobytu venku a organizace doplňujících akcí. Specializované služby jsou zajišťovány částečně vlastními silami, částečně ve spolupráci s příslušnými odborníky. Provozní pracovníci se snaží svým jednáním a chováním podporovat směřování školy a jsou kvalitními partnery v tomto úsilí pedagogů.


 

Spoluúčast rodičů

Mateřská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dítěte. Pedagogové se snaží o navázání vztahu vzájemné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění. Naším záměrem je především vytvořit takový vztah s rodiči, který je motivuje ke spolupráci na základě partnerství. Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a jejich rodin, kterým se snaží porozumět, vcítit se do nich a v mezích možností jim vyhovět. Snaží se vzbuzovat zájem rodičů o dění v mateřské škole, popř. je do života školy zapojit.


Mateřská škola se snaží pravidelně a dostatečně informovat  rodiče o veškerém dění. Rodiče, projeví-li zájem, se mohou podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a napomáhat řešení vzniklých problému apod. Rodiče se mohou kdykoliv účastnit aktivit jednotlivých tříd, přispět k jejich obohacení či sledovat své dítě během denního programu mateřské školy.  

Pedagogové rodiče aktuálně a citlivě informují o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Podle zájmu a požadavku rodičů poskytují poradenský servis, doporučují  i zapůjčují vhodnou odbornou literaturu, která je součástí rodičovské knihovny v mateřské škole,  popř. návštěvu psychologa, logopeda a dalších odborníků na základě průběžně prováděné diagnostiky dítěte. Chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost o jejích vnitřních záležitostech. S rodiči vždy jednají diskrétně, taktně, ohleduplně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti při poskytování nevyžádaných rad.

Mateřská škola pořádá společné akce pro rodiče a jejich děti – adventní tvořivé dílny, programy pro rodiče, vystoupení dětí na veřejnosti za účasti rodičů apod. /viz příloha Rozpis jednotlivých akcí MŠ/. Snaží se zapojit rodiče do příprav společných akcí  a využít při této příležitosti jejich možností. Záměrem mateřské školy je navázat spolupráci  s rodinou dítěte ještě před jeho vstupem do mateřské školy, a to prostřednictvím neformálních setkání pro maminky na mateřské dovolené (1x za čtrnáct dnů), kde se děti i rodiče seznamují s prostředím, chodem mateřské školy a navazují zde prvotní vztahy s pedagogy i se svými vrstevníky.