Školní vzdělávací program

Vzdělání a výchovu dítěte předškolního věku uplatňujeme v jednom z nejdůležitějších období života člověka, kdy my učitelé mateřské školy a rodiče máme obrovskou šanci vtisknout trvale do jeho osobnosti základní hodnoty života. Období, které je počátkem celoživotního vzdělávání.

Pedagogové naší mateřské školy mají na zřeteli, že dítě musí být připraveno žít ve společnosti vlastním životem a být vychováváno v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti, svobody rovnosti a solidarity.

Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu dítěte v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Rodina má nezastupitelné místo pro utváření osobnosti dítěte. V dnešní době ale nejsou všechny rodiny schopny zajistit takovou škálu mnohostranných podnětů, které dítě předškolního věku potřebuje. Úskalí je např. v oblasti sociálního vývoje dítěte.

Dítě ke svému zdravému a přirozenému rozvoji potřebuje kromě svých rodičů také společenství vrstevníků, kde získá základní zkušenosti pro svůj samostatný život v této společnosti. Mateřská škola tak představuje možnost, jak doplnit rodinnou výchovu a jak pomoci zajistit dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů, které jsou předpokladem jeho aktivního rozvoje a celoživotního učení. Dítě musí být rovnocenným partnerem dospělého se všemi právy a povinnostmi, svobodou a důvěrou.

Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý a plánovaný proces. Skloubením předem připravených aktivit a spontánních příležitostí chceme vytvořit vhodné prostředí pro účinné vzájemné poznávání, které v malých dětech podnítí rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, součinnost a přívětivost. Vytvořit prostředí, v němž by děti mohly s pocitem bezpečí nerušeně zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů. V mateřské škole musí být dítě v plné psychické i fyzické pohodě a domů odcházet spokojené s novými zážitky.

Základním dokumentem pro výchovně-vzdělávací práci je Rámcový vzdělávací program, jímž stát (ministerstvo) stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ, a která je výchozím dokumentem pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Předškolní vzdělávání zde vychází z potřeb, možností a zájmů dětí. Každému dítěti by se v mateřské škole mělo dostat takové podpory a péče, kterou individuálně potřebuje, a která mu vyhovuje. Předškolní vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte, orientuje k oblastem působení, které vycházejí od dítěte (dítě je ve středu zájmu) a mezi nimiž je všechno vzájemně propojeno.

 Výchovně vzdělávací činnost v naší MŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu Barevný svět kolem nás. Má charakter dlouhodobého využití a je výchozím dokumentem pro vypracování Ročního plánu a Třídních vzdělávacích programů. Vychází také z Úmluvy o právech dítěte. Třídní vzdělávací programy jsou členěné do integrovaných bloků, hlavních témat a podtémat. Pedagogické pracovnice mohou podle podmínek, aktuální situace zájmu, potřeb a schopností dětí členění měnit, doplňovat, přeskupovat nebo podtémata opakovat. Školní vzdělávací program najdete k nahlédnutí na nástěnkách v šatnách každého oddělení. Vzdělávací program bude průběžně vyhodnocován a podle potřeb a měnících se podmínek bude prováděna jeho aktualizace.