Projekty školy

Projekty školy

 

Celoškolní celoroční ekologický projekt „Náš dub“ a na téma EVVO jsme zpracovali projekt - „Zahrada MŠ jako součást EVVO“ – Zahrada v přírodním stylu dokládaného k žádosti do OPŽP (prioritní osa 7).

 

Celoškolní celoroční logopedický projekt ,,Jazykové hrátky se stonožkou“, který slouží k logopedické prevenci.

 

Celoroční dlouhodobý projekt  ,,Ozdravný program“ pro děti s nejrůznějšími zdravotními problémy, zvl. respiriky.

 

Celoroční projekt ,,Aby se nic nestalo“, který je  akreditován MŠMT. Je zaměřený na  prevenci úrazů u dětí v mateřských školách.

 

Celoroční projekt pro předškoláky ,,Svět nekončí zavrátky, cvičíme se zvířátky“ Tento projekt české obce sokolské si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

 

Projekty spolufinancovány Evropskou unií 

Škola byla zapojena  zapojena do výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ. Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002810. Výše podpory: 481 768 Kč.  Tento projekt byl ukončen 31.1.2019

Aktuální projekt:

Šablony II Název projektu: Rozvoj MŠ Větrná                                                 

Reg. č. :CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011541

Výše podpory: 779 912 Kč                                                                                                          

Datum zahájení projektu: 01. 03. 2019                                                                        

Předpokládaný datum ukončení projektu: 31. 02.2021                                                 

ředpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro dvouleté děti, školní asistent a profesní rozvoj pedagogů.

Co je cílem projektu?   

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů.

Vybrané aktivity:

Chůva – personální podpora MŠ 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Profesní rozvoj pedagogů MŠ                                                                         

 

 Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání.