Zařazování dětí do tříd

   

Do třídy Berušek a Žabiček jsou zařazovány zpravidla děti  nejmladší, třídy jsou věkově smíšené a jsou zde zohledňovány především sourozenecké vazby.  Dalším možným kritériem je respektování přání rodičů při zařazování dětí do tříd  po Zápisu do mateřské školy.  

Pedagogická práce je zde zaměřena především na adaptaci dětí na prostředí mateřské školy, začleňování do dětského kolektivu, získávání dovedností v oblasti sebeobsluhy, osvojování a respektování pravidel soužití, rozvoj sociálních a komunikativních dovedností.

Do třídy Sluníček jsou  zařazovány zpravidla děti starší, před nástupem do 1.třídy základní školy  a s odkladem školní docházky.


Smyslem práce ve třídě je vytvářet takové prostředí, ve kterém se dítě může samo rozhodovat, nabývat a upevňovat zdravé sebevědomí, učí se být samostatné, získává a správně využívá informace a poznatky. Prostředí, ve kterém se cítí v bezpečí, kde má jasně stanovený rozsah možností, ze kterých si může s chutí vybírat činnosti. Prostředí, kde vytváří a upevňuje svá přátelství, podílí se na společném životě  a činnostech v mateřské škole i v rodině, asertivně se učí prosazovat se, respektovat přání, touhy a potřeby ostatních jedinců, být empatické.