Dopravní školička

Dopravní školička

Dopravní školička v naší mateřské škole není jenom nácviku bezpečného chování v dopravním prostředí, ale o celém komplexu dovedností a vědomostí, především o vytváření si vztahu ke svým vrstevníkům. Je důležité nenásilně včlenit výchovu k ochraně zdraví a života (dopravní výchovu) do každodenní činnosti. Pokud dítě naučíme, že při hrách musí vnímat kamarády, respektovat je, dodržovat pravidla her, rozvíjíme jejich životní postoje, které budou moci uplatnit i při pohybu v dopravním prostředí.
Hlavním cílem nezískání specifických dovedností, jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se orientovat v dopravním prostředí, znát základní pravidla silničního provozu přiměřeně věku.

  •  Rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice.
  • Pochopení významu bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a jejich osvojení.
  •  Rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování.
  • Rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým.
  • Získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí.
  • Získání základních znalostí pravidel, která určují chování účastníků silničního provozu, především jeho nejzranitelnějších účastníků.
  • Získání základních znalostí a dovedností, které souvisejí s příčinou a následky dopravní nehody, které může dít pochopit.
  • Rozvoj znalostí a dovedností potřebných k bezpečnému chování v dopravním prostředku.
  • Rozvoj znalosti dopravních značek.

V rámci dopravní výchovy v naší mateřské škole, jsme se zapojili do soutěží, které pořádá Bezpečná školka. I v budoucnu bychom rádi zapojovali projekt Bezpečná školka do výchovně-vzdělávacího procesu.

Více informací o projektu Bezpečná školka naleznete na:
http://www.bezpecnaskolka.cz